ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย H มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย H มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
5
11:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
6
11:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
7
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
8
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
9
13:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย C มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
10
13:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
11
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
12
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
13
15:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย E มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
14
15:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
15
16:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ