ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย L มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
2
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย N มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย P มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย M มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
6
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย O มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
8
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย K จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ