ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 หมากกระดาน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
2
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
3
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
4
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
5
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
6
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
7
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
8
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
9
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
10
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
11
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
12
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
13
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
14
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
15
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
16
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
17
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
18
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
19
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
20
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
21
10:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
22
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
23
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
24
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
25
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
26
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
27
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
28
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
29
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
30
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
31
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
32
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
33
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
34
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
35
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
36
10:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
37
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
38
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
39
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
40
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
41
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
42
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
43
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
44
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
45
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
46
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
47
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
48
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
49
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
50
13:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
51
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
52
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
53
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
54
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
55
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
56
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
57
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
58
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
59
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
60
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
61
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
62
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
63
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
64
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
65
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
66
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
67
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
68
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
69
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
70
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
71
13:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
72
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
73
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
74
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
75
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
76
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
77
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
78
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
79
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
80
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
81
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
82
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
83
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
84
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
85
15:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
86
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
87
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
88
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
89
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
90
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
91
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
92
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
93
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
94
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
95
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
96
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
97
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
98
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
99
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
100
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
101
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
102
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
103
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
104
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
105
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
106
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
107
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
108
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
109
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
จำนวนรายการทั้งหมด 109 รายการ