ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ฟุตซอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
3
10:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย C มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
4
10:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย G มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
5
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
6
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
7
13:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
8
13:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
9
15:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
10
15:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย E มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
11
16:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
12
16:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
13
18:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
14
18:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย B จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
15
19:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย F มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ