ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย D มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย G มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
5
11:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
6
11:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
7
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
8
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย H มหาวิทยาลัยนครพนม  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
9
13:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย H มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
10
13:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย C สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
11
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
12
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย A มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
13
15:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
14
15:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย E มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
15
16:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ