ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย I มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
2
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย M มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
3
11:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย J มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย C มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย P มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
6
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย N มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
7
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย L มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
8
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย O มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
9
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ