ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เซปักตะกร้อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สายบน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สายบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สายบน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สายล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สายล่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7
12:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สายล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
8
12:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สายบน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
9
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สายบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
10
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
11
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สายบน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
12
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สายล่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
13
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
14
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สายล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
15
16:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สายล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ