ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย C มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5
11.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
6
11.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
7
11.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8
11.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย B มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9
14.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
10
14.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11
14.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย C มหาวิทยาลัยบูรพา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
12
14.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ