ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย L มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
2
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย O มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย M สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
6
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย P มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
8
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย H มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
9
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย N มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ