ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
2 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
3 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
4 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
5 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
6 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
7 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
8 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
9 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
10 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
11 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
12 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
13 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
14 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
15 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
16 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
17 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
18 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
19 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
20 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
21 10:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
22 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
23 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
24 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
25 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
26 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
27 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
28 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
29 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
30 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
31 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
32 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
33 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
34 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
35 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
36 10:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
37 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
38 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
39 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
40 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
41 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
42 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
43 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
44 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
45 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
46 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
47 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
48 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
49 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
50 13:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
51 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
52 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
53 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
54 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
55 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
56 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
57 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
58 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
59 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
60 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
61 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
62 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
63 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
64 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
65 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
66 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
67 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
68 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
69 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
70 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
71 13:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
72 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
73 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
74 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
75 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
76 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
77 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
78 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
79 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
80 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
81 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
82 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
83 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
84 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
85 15:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
86 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
87 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
88 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
89 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
90 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
91 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
92 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
93 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
94 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
95 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
96 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
97 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
98 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
99 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
100 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
101 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
102 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
103 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
104 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
105 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
106 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
107 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
108 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
109 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
จำนวนรายการทั้งหมด 109 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
2 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
3 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
4 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
5 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
6 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
7 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
8 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
9 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
10 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
11 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
12 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
13 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
14 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
15 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
16 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
17 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
18 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
19 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
20 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
21 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
22 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
23 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
24 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
25 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
26 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
27 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
28 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
29 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
30 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
31 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
32 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
33 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
34 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
35 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
36 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
37 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
38 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
39 08:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
40 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
41 08:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
42 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
43 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
44 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
45 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
46 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
47 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
48 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
49 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
50 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
51 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
52 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
53 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
54 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
55 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
56 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
57 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
58 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
59 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
60 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
61 10:30 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
62 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
63 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
64 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
65 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
66 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
67 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
68 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
69 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
70 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
71 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
72 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
73 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
74 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
75 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
76 10:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
77 14:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
78 14:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
79 14:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
80 14:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
81 14:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
82 14:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
83 14:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
84 14:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
85 14:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
86 14:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
87 14:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
88 14:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
89 14:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
90 14:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
91 14:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
92 14:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมชาย  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
93 14:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมหญิง  รอบที่ 1 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
94 16:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
95 16:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
96 16:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
97 16:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
98 16:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
99 16:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
100 16:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
101 16:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
102 16:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
103 16:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
104 16:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
105 16:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
106 16:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
107 16:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
108 16:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
109 16:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมหญิง  รอบที่ 2 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
จำนวนรายการทั้งหมด 109 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
2 08:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
3 08:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
4 08:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
5 08:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
6 08:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
7 08:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
8 08:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
9 08:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
10 08:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
11 08:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
12 08:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
13 08:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมหญิง  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
14 08:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
15 08:30 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมชาย  รอบที่ 3 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
16 11:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
17 11:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
18 11:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
19 11:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
20 11:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
21 11:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
22 11:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
23 11:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
24 11:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
25 11:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
26 11:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
27 11:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
28 11:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
29 11:00 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 4 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
30 13:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
31 13:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
32 13:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
33 13:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
34 13:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
35 13:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
36 13:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
37 13:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
38 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
39 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
40 13:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบที่ 5 .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
41 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
42 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
43 15:30 หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
จำนวนรายการทั้งหมด 43 รายการ