ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6 11:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย G มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8 13:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย H มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
9 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
10 14:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
11 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
12 17:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย F มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย H มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย C มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6 14:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8 17:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 113  สาย E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 114  สาย F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย H มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย D มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6 14:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8 17:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย M17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย M18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย M19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย M20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย M21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6 11:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย M22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย M23 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8 13:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย M24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 25  สาย M25 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 26  สาย M26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 27  สาย M27 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 28  สาย M28 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย W13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6 14:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย W14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย W15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8 17:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย W16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29  สาย M29 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2 08:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30  สาย M30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17  สาย W17 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4 10:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18  สาย W18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 31  สาย M31 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 19  สาย W19 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ