ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
3 10.30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
4 10:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย E มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
5 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
6 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย F มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
7 13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
8 13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
9 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
10 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย G มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
11 16:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
12 16:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
13 18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
14 18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
15 19:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
3 10:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย C มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
4 10:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย G มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
5 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
6 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
7 13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
8 13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
9 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
10 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย E มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
11 16:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
12 16:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
13 18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
14 18:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย B จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
15 19:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย F มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย E สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
3 10:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
4 10:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
5 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
6 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย F สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
7 13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย B จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
8 13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย F มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
9 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
10 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
11 16:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย C มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
12 16:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย G มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
13 18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
14 18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย H มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
15 19:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 46  สาย M46 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2 10:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 47  สาย M47 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
3 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 48  สาย M48 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
4 13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 49  สาย M49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
5 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 50  สาย M50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
6 16:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 51  สาย M51 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
7 18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 52  สาย M52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
8 19:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 53  สาย M53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 54  สาย M54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2 13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 55  สาย M55 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
3 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 56  สาย M56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
4 16:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 57  สาย M57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:30 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 58  สายที่ สาย M58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 59  สายที่ สาย M59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None  สายที่ สาย M60 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ