ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9 10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10 10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11 10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12 10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13 10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14 10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15 10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16 10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย 4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57 19.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 62  สาย 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58 19:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59 19:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60 19:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61 19:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62 19:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 61  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 62 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 63  สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 64  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 65  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 66  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 67  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 68  สาย 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 69  สาย 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 70  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 71  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 72  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 73  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 74  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 75  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 76  สาย 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 77  สาย 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 78  สาย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 79  สาย 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 80  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 81  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21 12.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 86 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 87 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 88 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 89 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 92 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27 13.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 93 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 94 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 96 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 97 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 98 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 99 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 100 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35 15.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36 16.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37 16.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38 16.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 105 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39 16.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40 16.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 107 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41 16.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 108 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42 16.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 109 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 104 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44 18.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45 18.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 111 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46 18.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47 18.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 113 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48 19.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49 19.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 115 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50 19.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51 19.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 117 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 51 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 118 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 09.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 121 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 15 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 16 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 17 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 23 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28 14.20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29 14:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30 14:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 26 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31 14:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32 14:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33 14:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 29 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34 14:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35 14:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 32 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36 15:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37 15:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38 15:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 31 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39 15:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40 15:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41 15:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42 16.20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43 16.20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44 16.20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 40 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45 16.30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 45 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 46 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 47 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 49 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53 16:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 42 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 43 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 44 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58 17.05 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 55 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59 17.05 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60 17.05 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 57 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61 17.05 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 58 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62 17.05 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 59 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
63 17.05 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
64 17.05 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 53 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
65 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 75 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
66 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
67 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 62 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
68 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 63 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
69 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 64 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
70 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
71 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 66 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
72 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 67 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
73 17:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 68 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
74 17:55 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 69 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
75 17:55 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
76 17:55 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 71 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
77 17:55 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
78 17:55 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
79 17:55 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 74 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
80 17:55 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 76 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
81 1705 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 54 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 81 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 77 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 78 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 79 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 82 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 83 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 84 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 86 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 87 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 88 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 90 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 91 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 92 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17 10.00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 93 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18 10.00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19 10.00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20 10.00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 96 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21 10.00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 102 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22 10:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 97 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23 10:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 98 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24 10:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 99 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25 10:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 100 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26 11.00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 101 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27 11:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 103 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28 11:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37 13.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38 13.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39 13.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 10 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40 13.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41 13.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42 13.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43 13.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44 13.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45 13.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46 13.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47 13.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48 13.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49 13.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50 13.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 21 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51 13:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52 13:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53 13:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 27 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
63 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 33 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
64 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
65 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 34 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
66 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 36 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
67 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
68 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 38 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
69 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
70 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 40 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
71 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
72 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
73 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 42 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
74 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
75 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 44 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
76 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 45 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
77 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
78 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 47 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
79 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
80 15.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 51 มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
81 15.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
82 15.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 53 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
83 15.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 54 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
84 15.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
85 15.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
86 15.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 57 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
87 15.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 58 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
88 15.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 59 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
89 15.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
90 15.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 61 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
91 15.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
92 15.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 63 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
93 15.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
94 15.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 65 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
95 15.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 66 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
96 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 49 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
97 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
98 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 67 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
99 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 68 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
100 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 69 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
101 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 70 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
102 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
103 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 72 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
104 16.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 89 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
105 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 73 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
106 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 74 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
107 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 75 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
108 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 76 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
109 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
110 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 78 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
111 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 79 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
112 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 80 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
113 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
114 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 82 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
115 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
116 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
117 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
118 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 86 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
119 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 87 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
120 16:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 88 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
121 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 90 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
122 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
123 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
124 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 93 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
125 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
126 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
127 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 96 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
128 17.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 107 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
129 17.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 108 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
130 17.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
131 17.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 110 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
132 17.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 111 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
133 17.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 112 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
134 17.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 113 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
135 17.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 114 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
136 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 97 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
137 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 98 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
138 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 99 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
139 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
140 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
141 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 102 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
142 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 103 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
143 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 104 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
144 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 105 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
145 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 106 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
146 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 115 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
147 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 116 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
148 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 117 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
149 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 118 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
150 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 119 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
151 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 120 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
152 18.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 135 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
153 18.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 136 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
154 18.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 137 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
155 18.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 138 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
156 18:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 121 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
157 18:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบสาม คู่ที่ 122 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
158 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 123 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
159 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 124 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
160 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 125 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
161 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 126 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
162 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
163 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 128 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
164 18:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 129 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
165 18:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 130 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
166 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 131 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
167 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 132 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
168 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 133 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
169 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสาม คู่ที่ 134 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
170 18:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 143 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
171 18:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 144 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
172 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 139 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
173 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 140 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
174 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 141 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
175 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 142 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
176 19.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 149 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
177 19.20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 150 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
178 19:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
179 19:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 146 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
180 19:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 147 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
181 19:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 148 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
182 19:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
183 19:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 151 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
184 19:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 152 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
185 19:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 185 รายการ
 
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2 09.30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6 10:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7 1030 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ