ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สายบน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สายบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สายบน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สายล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สายล่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สายล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
8 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สายบน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
9 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สายบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
10 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
11 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สายบน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
12 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สายล่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
13 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
14 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สายล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
15 16:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สายล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สายบน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สายบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สายล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20  สายบน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สายล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7 17:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 22  สาย M22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สายบน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สายบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สายล่าง มหาวิทยาลัยบูรพา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สายล่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
8 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สายล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
9 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 9  สายบน มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
10 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 10  สายบน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
11 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 11  สายบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
12 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 12  สายบน มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
13 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 13  สายล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
14 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 14  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
15 16:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สายล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
16 16:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสอง คู่ที่ 16  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสาม คู่ที่ 17  สายบน มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสาม คู่ที่ 18  สายบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสาม คู่ที่ 19  สายล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบสาม คู่ที่ 20  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สายบน มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22  สายล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7 17:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 23  สาย M มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย C มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
8 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย M16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย M17 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย M18 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย M19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20  สาย M20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สาย M21 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 22  สาย M22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ