ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
5 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
6 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
7 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
8 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
9 13:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
10 13:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย D มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
11 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย H มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
12 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย F มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
13 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
14 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย H มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
15 16:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย G มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย G มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
5 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
6 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
7 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
8 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย H มหาวิทยาลัยนครพนม  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
9 13:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย H มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
10 13:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย C สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
11 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
12 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
13 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
14 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย E มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
15 16:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย H มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย H มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
5 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
6 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
7 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
8 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
9 13:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย C มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
10 13:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
11 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
12 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
13 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย E มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
14 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
15 16:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย M31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย W16 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย W17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย M32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
5 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย M33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
6 11:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย W18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
7 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย W19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
8 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย M34 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
9 13:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย M35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
10 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย M36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
11 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย M37 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
12 16:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย M38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 39  สาย M39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 40  สาย M40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 41  สาย M41 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 42  สาย M42 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43  สาย M43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20  สาย W20 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สาย W21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44  สาย M44 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 45  สาย M45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 22  สาย W22 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ