ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
6 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
7 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย B มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9 14.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
10 14.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11 14.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยบูรพา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
12 14.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
6 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย B มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
7 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9 14.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
10 14.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11 14.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
12 14.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย C มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
6 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
7 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย B มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบแรก .None  สาย A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9 15:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
10 15:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11 15:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None  สาย B มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
12 15:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None  สาย A มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3 08.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4 08.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5 08.30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 14 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
6 09.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
7 09.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8 09.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
9 09.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 10 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
10 09:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11 10.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
12 10.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
13 11.30 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบแรก คู่ที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
14 11.30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
15 11.30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
16 15.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
17 15.30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
18 15.30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
19 15.30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
20 16.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
21 16.30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
22 16.30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 21 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
23 16.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 22 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
24 17.30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
25 17.30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 25 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
6 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
7 09:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8 09:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9 09:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
10 09:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11 09:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
12 09:30 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
13 10:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
14 10:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
15 10:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
16 10:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
17 10:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
18 10:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
19 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
20 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
21 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
22 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
23 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
24 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
25 12:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
26 12:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
27 12:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
28 12:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
29 12:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
30 12:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
31 13:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
32 13:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
33 13:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
34 13:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
35 13:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบสอง คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
36 13:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
37 14:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
38 14:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
39 14:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
40 14:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
41 14:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
42 14:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
43 15:30 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบสอง คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
44 15:30 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบสอง คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
45 15:30 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบสอง คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
46 15:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
47 15:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
48 15:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
49 16:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
50 16:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
51 16:30 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบสอง คู่ที่ 6 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
52 16:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
53 17:30 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบแรก คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
54 17:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
55 17:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
56 17:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบแรก คู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
จำนวนรายการทั้งหมด 56 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
3 08:30 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
4 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5 09:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
6 09:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
7 09:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8 09:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9 09:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
10 09:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11 09:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
12 09:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
13 10:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
14 10:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
15 10:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
16 10:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
17 10:30 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
18 10:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
19 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
20 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
21 11:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
22 11:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
23 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
24 11:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
25 12:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
26 12:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
27 12:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
28 12:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
29 12:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
30 12:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
31 13:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
32 13:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
33 13:30 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
34 13:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
35 14:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
36 14:30 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
37 15:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
38 15:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
39 17:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 7 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
40 17:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบสอง คู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2 08:30 เทนนิส - หญิงคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4 08:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5 08:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
6 08:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
7 09:30 เทนนิส - คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8 09:30 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9 09:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
10 09:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
11 10:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
12 10:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
13 10:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
14 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
15 11:30 เทนนิส - หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
16 11:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
17 12:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
18 12:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
19 13:30 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 19 รายการ
 
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2 09:00 เทนนิส - ชายคู่ ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3 09:00 เทนนิส - คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4 09:00 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5 10:30 เทนนิส - ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
6 10:30 เทนนิส - คู่ผสม ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ